චායා කැබිනට් මණ්ඩලය

චායා කැබිනට් මණ්ඩලය (ඉංග්‍රීසි:  Shadow Cabinet) යනු වෙස්මිනිස්ටර් සම්ප්‍රදායේ (Westminster system) ආණ්ඩුවක (government) අංගයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=චායා_කැබිනට්_මණ්ඩලය&oldid=367007" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි