සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Infobox ලෝක

{{Infobox ලෝක
| world = {{{world}}}
| world_up = {{{world_up}}}
| world_down = {{{world_down}}}
| elevation_1 = {{{elevation_1}}}
| elevation_2 = {{{elevation_2}}}
}}
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=චාතුර්_මහා_රාජිකය&oldid=467308" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි