ඝෝෂාව අනවශ්‍ය ශබ්දය ,අප්‍රසන්න, ඝෝෂාකාරී හෝ ඇසීමට බාධාකාරී ශබ්දය.

මිනුම්සංස්කරණය

පටිගත කිරීම සහ ප්‍රතිනිෂ්පාදනයසංස්කරණය

පාරිසරික ශබ්දයසංස්කරණය

නියාමනයසංස්කරණය

එක්සත් ජනපදයසංස්කරණය

යුරෝපයසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඝෝෂාව&oldid=445102" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි