ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න

සතත්‍ව කිරි වලින් වෙන්කරගන්නා ආහාරමය තෙල් වේ.

ගිතෙල් වර්ගසංස්කරණය

කිරි ලබාගන්නා සත්‍වයා අනුව ගිතෙල් වර රස, සුවඳ සහ ගුණ වෙනස්වේ.

එලඟිතෙල්සංස්කරණය

එල කිරි වලින්

දුංතෙල්සංස්කරණය

මී කිරි වලින්

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගිතෙල්&oldid=285771" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි