සතත්‍ව කිරි වලින් වෙන්කරගන්නා ආහාරමය තෙල් වේ.

ගිතෙල් වර්ගසංස්කරණය

කිරි ලබාගන්නා සත්‍වයා අනුව ගිතෙල් වර රස, සුවඳ සහ ගුණ වෙනස්වේ.

එලඟිතෙල්සංස්කරණය

එල කිරි වලින්

දුංතෙල්සංස්කරණය

මී කිරි වලින්

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගිතෙල්&oldid=469988" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි