ගසක් සෑදීමට හිරැ එලිය අවශ්‍යම වේ

Fraxinus excelsior ගසක්

පැහැදිලි ශක්තිමත් කඳක් සහිත ශාක ගස් නම් වේ.

ආශ්‍රිත ලිපි සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගස්&oldid=399081" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි