ගණනය කිරීමක් යනු, ආදාන එකක් හෝ කිහිපයක් ප්‍රතිඵල එකක් හෝ කිහිපයක් බවට පරිවර්තනය කරන ක්‍රියාවලියකි.

උදාහරණයක් ලෙස 4, 5න් ගුණ කිරීම සරල ඇල්ගොරිතම ගණනය කිරීමකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගණනය_කිරීම්&oldid=494235" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි