කොල්ලුපිටියේ මහින්ද සංඝරක්ඛිත හිමි

කැලණිය රජමහා විහාරයේ වර්තමාන විහාරාධිපති වන්නේ ආචාර්ය කොල්ලුපිටියේ මහින්ද සංඝරක්ඛිත හිමිපාණන් වහන්සේය.


සංස්කරණය