කොරලියෙව් සැලසුම් ආයතනය

OAO S.P. Korolyov Rocket and Space Corporation Energia නැතහොත් RSC Energia ලෙසද හදුන්වන කොරලියෙව් සැලසුම් ආයතනය රුසියානු අභ්‍යාවකාශ යානා සහ අභ්‍යාවකාශ මධයස්ථාන කොටස් නිෂ්පාදන සමාගමකි.