කොණ්ඩා මෝස්තර පවතින කොණ්ඩයට විවිධත්වයක් ලබාදීම.එනම් පැවති ස්වරූපය වෙනසකට භාජනය කිරීමකි.පෞද්ගලිකව තම කොණ්ඩය මනාව පවත්වා ගැනීමටත්, විලාසිතාවක් ලෙසත්, මෙය භාවිතා කරයි.කොණ්ඩා මෝස්තර පාරම්පරිකවත්, රට අනුවත්, වර්තමානය වනවිට ඒය ප්‍රසිද්ධිය අනුවත් වෙනස්වී ඇති ආකාරයක් දැකගත හැකිවේ.

ජපන්ජාතික මනාලියකගේ පාරම්පරික කොණ්ඩා මෝස්තරක්.

තවදුරටත් බලන්නසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කොණ්ඩා_මෝස්තර&oldid=370243" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි