වෘත්තාකාර තල මුහුණතක් සහ වක්‍රාකාර මුහුණතක් සහිත ත්‍රිමාණ ඝණ වස්තුවකට කේතුව යැයි කියනු ලැබේ..

ක්ෂේත්‍රඵලය සංස්කරණය

සෘජු කේතුවක පෘෂ්ඨීය ක්ෂේත්‍රඵලය වන්නේ:

 

හෝ

  වේ

පරිමාව සංස්කරණය

සෘජු කේතුවක පරිමාව වන්නේ:

 
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කේතුව&oldid=571784" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි