කෙල්වින් (ඉංග්‍රීසි:  Kelvin) යනු උෂ්නත්වය මිනුමකි.

Kelvin
Unit system: SI base unit
Unit of... Temperature
Symbol: K
Named after: William Thomson, 1st Baron Kelvin
Lord Kelvin, the namesake of the unit
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කෙල්වින්&oldid=460217" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි