කුරුණෑගල පාසල් නාමාවලිය

උහුමිය ඩි එස් සේනානායක ම ම ව්
  • ශුද්ධවු පවුලේ බාලිකා විද්‍යාලය
  • ඉබ්බාගමුව මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, දෙහෙල්ගමුව
  • ශාන්ත බෙනඩිට් ආදර්ශ පාසල
  • මලියදේව විද්‍යාලය
  • මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලය
  • ශාන්ත ආනා විද්‍යාලය
  • උඩබදලව සුදර්සන විද්‍යාලය
  • විජයබා මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, මහව
  • ශ්‍රී සුමංගල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය,වාරියපොල