කුරුණෑගල නගරයේ පුරා විද්‍යත්මක ස්ථාන

මායාරට කුරුණෑගල ලක්දිව ක්‍රි.ව. 14වන සියවසේදී ලක්දිව අගනුවර ලෙස පැවති කාලයේ පුරා විද්‍යත්මක ස්ථාන රැසක් කුරුණෑගල නගරය තුල පවතී.

මධ්‍යතන කුරුණෑගල නගරයේ කොරවක්ගලක්

රජ මාලිගා සංකීර්ණයසංස්කරණය

රජ මාළිගාවසංස්කරණය

දළදා මාළිගාවසංස්කරණය

 
කුරුණෑගල දළදා මාළිගාවේ ප්‍රධාන පිවිසුම ලෙස ප්‍රදේශවාසීවන් විශ්වාසකරන ගල් උළුවස්ස

මගුල් මඩුවසංස්කරණය

 
කුරුණෑගල නගර මධ්‍යයේ ඇති රාජ සභාව රැස්වූ මඟුල් මඩුව

මාළිගා පිට්ටනියසංස්කරණය

රජ මාලිගා සංකීර්ණයෙන් පිටත ස්ථානසංස්කරණය

ඉබ්බාගල සිරි පතුලසංස්කරණය

ඇත්කඳ විහාරයසංස්කරණය

රජ පීල්ලසංස්කරණය

ගලේබණ්ඩාර දේවාලයසංස්කරණය

වත්හිමි සොහොනසංස්කරණය