කැසිනෝ යන්නෙන් අදහස් වන්නේ, සමහරක් වර්ග වල සූදු ක්‍රීඩා කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය උපාංග සහිතවූත් එම කාර්යයන්ට අවකාශ සලසන්නාවූත් පහසුකමකි.

අපරාධසංස්කරණය

කැසිනෝ හා සම්බන්ධ මතභේදාකාරී ක්ෂේත්‍රයන් අතුරින් එකක් වන්නේ අපරාධ සිදුවීමේ ප්‍රමාණය හා ඒවායේ ඇති සෘජු සම්බන්ධතාවයයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කැසිනෝ&oldid=279734" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි