ක්‍රිස්තියානි පල්ලි

දෙව්මැදුරක්, කිතුනු දේවස්ථානයක් හෝ ක්‍රිස්තියානි පල්ලියක් යනු කිතුනු ආගමික කටයූතු සිදුකරන ගොඩනැගිල්ලකි.

ගම්බද අමෙරිකාවේ දර්ශීය ප්‍රොෙතස්තන්ත පල්ලියක්

දෙව්මැදුරු වර්ගසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ක්‍රිස්තියානි_පල්ලි&oldid=460844" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි