ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ

ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ(functional groups)

👍සංයෝගයක ගුණ තීරණය කරන ප්රධාන

 කාණ්ඩ වේ.

👍මේවා කාබන් පරමාණුවකට කෙලින්ම

 සම්බන්ධ වී ඇත.
 
Ex÷ OH  ඇල්කොහොල
  CHO ඇල්ඩිහයිඩ
  NH2 ඇමීන
  COOH කාබොක්සිල් අම්ල 
  
 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ක්‍රියාකාරී_කාණ්ඩ&oldid=470139" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි