ක්ලයින්ෆෙල්ටර් සහලක්ෂණය

ක්ලයින්ෆෙල්ටර් සහලක්ෂණය (ඉංග්‍රීසි:  Klinefelter syndrome) යනු ජාන විකෘතිතා නිසා ඇතිවන රෝගී තත්වයකි.

ක්ලයින්ෆෙල්ටර් සහලක්ෂණය
වර්ගීකරණය සහ බාහිර සම්පත්
47,XXY karyotype
ICD-10Q98.0-Q98.4
ICD-9758.7
DiseasesDB7189
MedlinePlus000382
eMedicineped/1252
MeSHD007713

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය