ක්යෝතෝ ප්‍රඥප්තිය

ක්යෝතෝ ප්‍රඥප්තිය යනු හරිතාගාර වායූන් මුදා හැරීම අඩු කිරීමට රටවල් කිහිපයක් එක්වී එන ලද එකඟතාවයකි.

Participation in the Kyoto Protocol
  Signed and ratified
  Signed, ratification pending
  Signed, but not ratified
  Non-signatory
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ක්යෝතෝ_ප්‍රඥප්තිය&oldid=623725" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි