ක්යෝතෝ ප්‍රඥප්තිය

ක්යෝතෝ ප්‍රඥප්තිය යනු හරිතාගාර වායූන් මුදා හැරීම අඩු කිරීමට රටවල් කිහිපයක් එක්වී එන ලද එකඟතාවයකි.

Participation in the Kyoto Protocol      Signed and ratified      Signed, ratification pending      Signed, but not ratified      Non-signatory
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ක්යෝතෝ_ප්‍රඥප්තිය&oldid=478641" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි