ක්‍ෂීරපායී සත්ත්‍ව‍‍‍යකු විසින් ඇදගෙන යනු ලබන වාහන කරත්ත නම්වේ.

A bullock cart in Tangalle, Sri Lanka, March 2008

කරත්ත වර්ග සංස්කරණය

අත් කරත්ත සංස්කරණය

ගොං බැඳි කරත්ත සංස්කරණය

මගී ප්‍රවාහන සංස්කරණය

  • තිරික්කල්
  • බක්කිකරත්ත

බඩු ප්‍රවාහන සංස්කරණය

  • බරබාග (උප වර්ග කීපයකි)
  • බරකරත්ත
  • බූමිතෙල් කරත්ත

අශ්ව කරත්ත සංස්කරණය

අලි බැඳි කරත්ත සංස්කරණය

බූරුවන් විසින් අදින කරත්ත සංස්කරණය

කොටළු කරත්ත සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කරත්ත&oldid=306833" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි