කන්ජි (漢字?, pronounced [kaɲdʑi] ( අසන්න), ඉංග්‍රීසි:  Kanji) යනු හිරගනා සහ කතකනා වලට අමතරව ජපන් ලේඛණ කලාවේ දී භාවිතා වන ජපන් අකුරු වර්ගයකි.[1][2]

Kanji
Kanji furigana.svg
Kanji written in kanji and hiragana
වර්ගය
භාෂාOld Japanese, Kanbun, Japanese, Ryukyuan languages
කාල වකවානුව5th century AD – present
මාතෘ ක්‍රම
සහෝදර ක්‍රම
Hanja, Zhuyin, traditional Chinese, simplified Chinese, Chữ Hán, Chữ Nôm, Khitan script, Jurchen script, Tangut script, Yi script
දිශානතියLeft-to-right
ISO 15924Hani, 500
යුනිකේත අන්වර්ථ
Han

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

සටහන්සංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

Citationsසංස්කරණය

  1. Taylor, Insup; Taylor, Maurice Martin (1995). Writing and literacy in Chinese, Korean, and Japanese. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. p. 305. ISBN 90-272-1794-7.
  2. McAuley, T. E.; Tranter, Nicolas (2001). Language change in East Asia. Richmond, Surrey: Curzon. pp. 180–204.

Sourcesසංස්කරණය

  • DeFrancis, John (1990). The Chinese Language: Fact and Fantasy. Honolulu: University of Hawaii Press. ISBN 0-8248-1068-6.
  • Hadamitzky, W., and Spahn, M., (1981) Kanji and Kana, Boston: Tuttle.
  • Hannas, William. C. (1997). Asia's Orthographic Dilemma. Honolulu: University of Hawaii Press. ISBN 0-8248-1892-X (paperback); ISBN 0-8248-1842-3 (hardcover).
  • Kaiser, Stephen (1991). "Introduction to the Japanese Writing System". In Kodansha's Compact Kanji Guide. Tokyo: Kondansha International. ISBN 4-7700-1553-4.
  • Miyake, Marc Hideo (2003). Old Japanese: A Phonetic Reconstruction. New York, NY; London, England: RoutledgeCurzon.
  • Morohashi, Tetsuji. 大漢和辞典 Dai Kan-Wa Jiten (Comprehensive Chinese–Japanese Dictionary) 1984–1986. Tokyo: Taishukan.
  • Mitamura, Joyce Yumi and Mitamura, Yasuko Kosaka (1997). Let's Learn Kanji. Tokyo: Kondansha International. ISBN 4-7700-2068-6.
  • Unger, J. Marshall (1996). Literacy and Script Reform in Occupation Japan: Reading Between the Lines. ISBN 0-19-510166-9.

භාහිර සබැඳිසංස්කරණය

Glyph conversionසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කන්ජි&oldid=537424" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි