කතරගම (වක්‍රෝත්තිහරණය)

කතරගමඇළ අ'තද පැහැති අකුරු පෙළ'තද පැහැති අකුරු පෙළ'කුරු පෙළ