ඔබලිස්කය (ඉංග්‍රීසි:  obelisk) යනු පිරමීඩ හිසක් සහිත උස සිහින්, පැති සතරකින් (4) සමන්විත ස්මාරකයකි.

One of the two Luxor obelisks, in the Place de la Concorde in Paris; a red granite monolithic column, 23 මීටර (75 අඩි) high, including the base, which weighs over 250 metric tons (280 short tons).

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය
  • Curran, Brian A., Anthony Grafton, Pamela O. Long, and Benjamin Weiss. Obelisk: A History. Cambridge, MA: MIT Press, 2009. ISBN 978-0-262-51270-1.
  • Chaney, Edward, "Roma Britannica and the Cultural Memory of Egypt: Lord Arundel and the Obelisk of Domitian", in Roma Britannica: Art Patronage and Cultural Exchange in Eighteenth-Century Rome, eds. D. Marshall, K. Wolfe and S. Russell, British School at Rome, 2011, pp. 147–70.
  • Iversen, Erik, Obelisks in exile. Copenhagen, Vol. 1 1968, Vol. 2 1972
  • Wirsching, Armin, Obelisken transportieren und aufrichten in Aegypten und in Rom. Norderstedt: Books on Demand 2007 (3rd ed. 2013), ISBN 978-3-8334-8513-8

භාහිර සබැඳි

සංස්කරණය


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඔබලිස්කය&oldid=550160" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි