එක්සත් රාජධානි ආණ්ඩුව

මහා බ්‍රිතාන්‍යය සහ උතුරු අයර්ලන්ත එක්සත් රාජධානියේ මධ්‍යම රජය

සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුව ලෙස හැඳින්වෙන මහරාජ්ජෝතමියගේ ආණ්ඩුව මහා බ්‍රිතාන්‍ය හා උතුරු අයර්ලන්ත එක්සත් රාජධානියේ මධ්‍යම ආණ්ඩුවයි.

ආණ්ඩුව සහ පාර්ලිමේන්තුවසංස්කරණය

ආණ්ඩුව සහ කිරීටයසංස්කරණය

ආණ්ඩු බලයේ සීමාසංස්කරණය

ආණ්ඩුවේ දෙපාර්තමේන්තුසංස්කරණය

ප්‍රාදේශීය ආණ්ඩුසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=එක්සත්_රාජධානි_ආණ්ඩුව&oldid=309106" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි