එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (ඉංග්‍රීසි:  United Nations Development Programme, UNDP) යනු එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය යටතේ පවතින වැඩසටහනකි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන
Logo of the UNDP
සංක්ෂිප්තයUNDP
සංස්ථාපනය22 November 1965
වර්ගයProgramme
නෛතික තත්ත්වයActive
මූලස්ථානයNew York City
(International territory)
Head
Achim Steiner[1]
(Administrator)
පීතෘ සංවිධානය
ECOSOC[2]
වෙබ් අඩවියwww.undp.org

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

  1. "UNDP Executive Board welcomes appointment of Achim Steiner as new Administrator". 19 Apr 2017.
  2. "Background Guide;: Executive board of the United Nations Development Programme (UNDP)" (PDF). UN-USA. 14 June 2007 දින මුල් පිටපත (PDF) වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 13 December 2007. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help) (from internet archive)