ඌව හෙවත් විසිදහස් රට යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ගිණිකොන දිශාවේ පිහිටා ඇති සමාජ සංස්කෘතිමය කලාපයකි.

ඓතිහාසික උප කලාපසංස්කරණය

අටදහස් රටසංස්කරණය

දොළෝස්දහස් රටසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඌව&oldid=334840" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි