ක්‍රීඩා ලීග්වල කණ්ඩායම් සම්බන්ධ ක්‍රියාවලියකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උසස්කිරීම_සහ_පහත_හෙලීම&oldid=470721" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි