උසස්කිරීම සහ පහත හෙලීම

ක්‍රීඩා ලීග්වල කණ්ඩායම් සම්බන්ධ ක්‍රියාවලියකි.