උබුන්ටු ලෙස හැඳින්වෙන්නේ:

වැඩිදුරසංස්කරණය

  • උබුන්ටු Goode, The Goode Familyහි එන චරිතයක්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උබුන්ටු&oldid=250813" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි