පොළව සීරීමට සහ පස් කැපීමට ගන්නා කුඩා මෙවලම් වර්ගයකි.

උදළුගාන ගොවියෙක්

උදළු වර්ගසංස්කරණය

පෝරු උදැල්ලසංස්කරණය

මඩ ස්භාවයක් පොලව සදහා භාවිත කරන උදැල්ලකි.

කරදිග උදැල්ලසංස්කරණය

ගැඹුරට පස පෙරලිය හැකිය උ

කොණ්ඩ උදැල්ලසංස්කරණය

ගැඹුරට පස පෙරලීමට සහ උදළු ගෑමට

අඩසඳ උදැල්ලසංස්කරණය

ගැඹුරට පස පෙරලීමට

යාපනේ උදැල්ලසංස්කරණය

වැලි පස සදහා. බර වැඩි උදැල්ලකි

කොළ උදැල්ල(ශාක පත්‍රයක හැඩති)සංස්කරණය

විශාල උදැල්ලකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උදළු&oldid=270657" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි