උදවු:පටුන/විකීපීඩියාව සංස්කරණය

විකීපීඩියාව සංස්කරණය

ඔබේ මෙන්ම අන් අයගේද සංස්කරණ පිළිවෙල ගැන් ඉගෙනීමට මෙය බලන්න.
අංකුර ලිපි, ප්‍රවර්ගයන් සහ තොරතුරු කොටු වැනි ලැයිස්තු සඳහා, සම්පත් සහ ලැයිස්තු බලන්න.
To use an image, see images and media.
To learn the rules of Wikipedia, see policies and guidelines.


දායක වන ආකාරය – a guide on ways to get involved in Wikipedia.
හැඳින්වීම .
නිබන්ධනය – විකිපීඩියාවේදී සංසකරණය කිරීම ගැන නිබන්ධනයක්
Cheatsheet – an editing reference card.
Simplified ruleset – essential information to understand when editing articles (for new editors).
වාංමාලාව – defining Wikipedia jargon.

සංස්කරණය කිරීම

Experiment with editing pages in the sandbox. You can also carry out editing experiments "in situ" by editing the page itself and using the Show preview button. Be careful not to accidentally save the page though! If you do, then revert your changes.

How to edit a page
Extended wiki markup details
Bite sized tips for the most common tasks.
Create links and change the title of a link (pipe a link)
Use sections in an article
Use categories
Insert a picture or video
Use redirect pages
Create infoboxes
Create templates, using a quick guide and a list of available templates
Create lists
Use footnotes and references
Use tables
Use mathematical formulae
Use special characters. The display of fonts and other character sets in your browser.
Use easy timeline syntax
Valid HTML codes in wikitext
Use "magic words" and variables. These allow you to change default behaviour or automate text. For example, you can disable a Table of Contents, move its position or insert constants and timestamps.

සුරැකීම

Report your change in the edit summary
Handle an edit conflict
Use minor edits
Use the "Show preview" button

Creating pages

Write your first article
Name a page
Naming conventions in general – (full list of specific naming conventions)
Disambiguation, create pages for topics with several different definitions
Starting a new page – for creating pages other than articles
Create subpages

Style

The Manual of Style is a comprehensive style guide for Wikipedia articles.
Guide to layout
Captions
Disambiguation pages
Image use policy
Naming conventions
Using proper names
Creating an article series
Summary style techniques
When to use tables
Wikipedia style guidelines

Life cycle of an article

Article development – lists the stages in the life of an article
Your first article
Guide to writing better articles
The perfect article – a checklist of components required to make the perfect article.

The Wikipedia interface

Find your way around.

Edit toolbar
Page history
User contributions pages
Talk pages
Recent changes page
Related changes page
Diff pages
Edit conflicts
The watchlist

Article maintenance

Tagging pages for problems
Merge two or more pages
Move (rename) a page – (Requested moves)
Delete pages/images/categories
Categorize
Stub articles – (List of stub types)
Use talk pages (discussion pages)
Archive a talk page
Revert a page to an earlier version
Deal with vandalism
Protect and unprotect pages (Administrators only)
Link together Wikipedia articles in different languages
Link words in articles to Wikimedia sister projects
Use page names
Use namespaces
Use headings as anchors to link to
Translate articles
Do a purge
Edit with a text editor
Test edits and other things
Editing shortcuts