පෘථිවයට අදාලව සම්මත ප්‍රධාන දිශා හතරෙන් එකකි. දකුණට විරුද්ධ දිශාව වේ.

Compass rose with north highlighted and at top

චුම්භක ධ්‍රැව වලදී හැර පෘථිවය මත අනෙක් ස්ථානවලදී මාලිමාවන් උතුර වෙත යොමුවේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උතුර&oldid=261520" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි