එක් බසක වචන වෙනත් බසක කටහුරුව අනුව වෙනස්වී එම භාවිතයට පැමිණි විට එම වචන ඉල්ලාගත් වචන ලෙස හැඳින්වේ.

බසකට ඉල්ලාගත් වචන ඇතුළුවීමසංස්කරණය

වාග්වේදීය ප්‍රවර්ගකරණයසංස්කරණය

මුල් වදනින් ඉල්ලාගත් වදන වෙනස්වීමසංස්කරණය

තේරුම වෙනස්වීමසංස්කරණය

උච්චාරණය වෙනස්වීමසංස්කරණය

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඉල්ලාගත්_වචන&oldid=277002" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි