පරමාණුක හෝ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් හරහා තාපය පිටකරනු ලබන හෝ යම් ක්‍රියාවක් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය ලබාගතහැකි ඕනෑම දෙයක් ඉන්ධනයක් ලෙස සැලකිය හැක.

දර
පරමාණුක ඉන්ධන

ආශ්‍රිත ලිපි

සංස්කරණය

පාද සටහන්

සංස්කරණය

භාහිර සබැඳි

සංස්කරණය
  • "Directive 1999/94/EC of the European Parliament and of the council of 13 December 1999, relating to the availability of consumer information on fuel economy and CO2 emissions in respect of the marketing of new passenger cars" (PDF). (140 KB).
  • Council Directive 80/1268/EEC Fuel consumption of motor vehicles.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඉන්ධන&oldid=591029" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි