දර

පරමාණුක හෝ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් හරහා තාපය පිටකරනු ලබන හෝ යම් ක්‍රියාවක් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය ලබාගතහැකි ඕනෑම දෙයක් ඉන්ධනයක් ලෙස සැලකිය හැක.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඉන්ධන&oldid=389592" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි