ඉන්දියාවේ අමාත්‍යවරුන්ගේ එක්සත් කවුන්සිලය

ඉන්දියානු සංගමයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින්, ඉන්දියානු ජනරජයේ විධායක බලාධිකාරය ක්‍රියාත්මක කරයි.[1]

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

  1. "කන්ස්ටිට්‍යුෂන් ඔෆ් ඉන්ඩියා (V කොටස, වගන්ති 74–75)". Wikisource. ඉන්දියානු රජය. Retrieved 10 දෙසැම්බර් 2014.