ඉගෙනීම

මිනිසා මරණයට පත්වන තුරුම ඉගෙනීමට කරුනු ඇත.

ඉගෙනීම යනු නව දැනුම ලබා ගැනීමයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඉගෙනීම&oldid=438046" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි