ඇපොලෝ සඳ තරණය පිළිබඳ තෙවන පාර්ශවීය සාක්ෂි

නාසා ආයතනය, ඇමෙරිකානු රජය (ප්‍රථම පාර්ශවය) හෝ ඇපොලෝ වැඩසටහනෙන් සඳ තරණයක් සිදු නොවුනේ යැයි පවසන කණ්ඩායම (දෙවන පාර්ශවය) හෝ නොවන තෙවන පාර්ශවීය ආයතන සහ පුද්ගලයින් විසින් ලබා දෙන සාක්ෂි ඇපොලෝ සඳ තරණය පිළිබඳ තෙවන පාර්ශවීය සාක්ෂි ලෙස හැඳින් වේ.

AS12-48-7134: ඇපොලෝ 12 astronaut Pete Conrad with the unmanned Surveyor 3, which had landed on the Moon in 1967. Parts of Surveyor were brought back to Earth by Apollo 12. කැමරාව (Conrad ගේ දකුණු අත අසල ඇති) National Air and Space Museum හි ප්‍රදර්ශනයට තබා ඇත.

ස්වාධීන සාක්ෂිසංස්කරණය

SELENE ඡායාරූපසංස්කරණය

Chandrayaan-1සංස්කරණය

Chang'e 2සංස්කරණය

ආශ්‍රිතසංස්කරණය