ආමාශයේදී ආහාරයට වන දේසංස්කරණය

ආමාශයික යුෂයේ අඩංගු එන්සයිම 2 කි.

  1. පෙප්සීන්
  2. රෙනින්
 
ආමාශය 6.හෘදාසන්න චක්‍ර පිදානය,9.අාලාර චක්‍ර පිදානය

පෙප්සීන් මගින් ප්‍රෝටින් පොලිපෙප්ටයිඩ් බවට ජීර්ණය කරයි. රෙනින් මගින් කිරි කැටි ගැසීම සිදු කරයි.ඒය සිදු වන්නේ කුඩා ළමයින්ගේ ය. මෙහි අාහාර පැය 3ක් පමණ රදවා ගනියි.මේ සදහා අාලාර චක්‍ර පිදානය උපකාරී වේ. ජීර්ණය අවසන් වූ පසු අාලාර චක්‍ර පිදානය විවර වී වරින් වර අාමලසය ක්ෂුද්‍රාන්තය ට අැතුලු වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ආමාශය&oldid=430646" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි