ආදායම් සමතාවය අනුව රටවල් ලැයිස්තුව

විකිමීඩියා ලැයිස්තු ලිපිය
Countries by their most recent Gini coefficient score, according to the World Bank.
     ≤ 30      30-34.9      35-39.9      40-44.9      45-49.9      50-54.9      55-59.9      60-64.9      Data unavailable

ආශ්‍රිතසංස්කරණය