අස්ගිරිය අන්තර්ජාතික ක්‍රීඩාංගණය

අස්ගිරිය අන්තර්ජාතික ක්‍රීඩාංගණය 1996 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයට අදාල තරග පැවැත්වූ ස්ථානයකි.