අලුත්නුවර දැඩිමුන්ඩ දේවාලය

අලුත්නුවර දැඩිමුන්ඩ දේවාලය කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මාවනැල්ලේ පිහිටි දේවාලයකි.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය