අයිපැඩ් යනු ඇපල් සමාගෙම් විෂිෂ්ඨ නිර්මානයකි. එය ෙම් වන විට ෙජනෙර්ෂන් 4කින් පැමින තිෙබ්. ඒවා පහත සදහන් ෙව්. 1. පලමු පරම්පරාවට අයත් අයිපෑඩය

              ෙමය 2010  අපියල් 03 වන දින එලිදක්වනු ලැබීය. ෙමය නිපදවනු ලැබුෙව් ෙෆාක්ස්ෙකාන් ආයතනය ව්සිනි. ෙමය අයිපෑඩය නිර්මානයෙ ආරම්භය ෙව්. මෙය සදහා මෙහෙයුම් පද්ධතිය ලෙස යොදාගනු ලැබුවෙ IOS එකයි.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අයිපැඩ්&oldid=471141" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි