• අඩ්ඩලචෙනෙයි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
  • අක්කරයිපත්තු මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
  • සර්මෙල් ෆාතිමා විද්‍යාලය, කල්මුනෙයි
  • ඩී.එස් සේනානායක ජාතික පාසල
  • ගසාලි මුස්ලිම් විද්‍යාලය, සම්මන්තුරෙයි
  • සම්මන්තුරෙයි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
  • සහිරා විද්‍යාලය, කල්මුනෙයි
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අම්පාර_පාසල්_නාමාවලිය&oldid=204827" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි