ඒකගුණ හෝ ද්විගුණ න්‍යාෂ්ටික සෛලයක න්‍යෂ්ටිය, වර්ණදේහ ගණනින් හා ප්‍රවේණික සංයුතියෙන් ද එකිනෙකට මෙන්ම මව් න්‍යෂ්ටියට සමාන වූ දුහිතෘ න්‍යෂ්ටි යුගලක් බවට විභාජනය වීම අනූනන විභාජනය වේ.

Mitosis in an animal cell (phases ordered counter-clockwise).
Mitosis divides the chromosomes in a cell nucleus.
Label-free live cell imaging of Mesenchymal Stem Cells undergoing mitosis
Onion (Allium) cells in different phases of the cell cycle enlarged 800 diameters.
a. non-dividing cells
b. nuclei preparing for division (spireme-stage)
c. dividing cells showing mitotic figures
e. pair of daughter-cells shortly after division

අනුනන විභාජනය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 5 කට බෙදිය හැක

  1. ප්‍රාක්  කලාව
  2. පෙර යොග කලාව 
  3. යෝග කලාව 
  4.  වියෝග කලාව 
  5. අන්ත කලාව 

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

භාහිර සබැඳිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අනූනන_විභාජනය&oldid=458033" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි