ඒකගුණ හෝ ද්විගුණ න්‍යාෂ්ටික සෛලයක න්‍යෂ්ටිය, වර්ණදේහ ගණනින් හා ප්‍රවේණික සංයුතියෙන් ද එකිනෙකට මෙන්ම මව් න්‍යෂ්ටියට සමාන වූ දුහිතෘ න්‍යෂ්ටි යුගලක් බවට විභාජනය වීම අනුන විභාජනය වේ.

අනුනන විභාජනය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 5 කට බෙදිය හැක

  1. ප්‍රාක්  කලාව
  2. පෙර යොග කලාව 
  3. යෝග කලාව 
  4.  වියෝග කලාව 
  5. අන්ත කලාව 
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අනූනන_විභාජනය&oldid=452593" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි