අනුරාධපුර පළමු දළදා මාළිගාව

අනුරාධපුර ඇතුළු නුවර පිහිටා තිබුනි. ක්‍රි.ව. 4වන සියවසේදී කිත්සිරිමෙවන් රජතුමා විසින් ඉදිකරණ ලදී.