අත්ලාන්තික් සාගරය

සාගරය

ලෝකයේ සාමුද්‍රීය කොට්ඨාශ අතුරින් දෙවන-විශාලතමය අත්ලාන්තික් සාගරය වෙයි.

ආක්ටික් සහ ඇන්ටාක්ටික් ප්‍රදේශ අඩංගු නොවන අත්ලාන්තික් සාගරය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අත්ලාන්තික්_සාගරය&oldid=447743" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි