සූර්ය ස්කන්ධ (ඉංග්‍රීසි:  solar mass) (M) යනු තාරකා විද්‍යාවේ සම්මත ඒකකයකි. එය ආසන්න වශයෙන් 2×1030 kg පමණ වේ.

Solar mass
Sun vs planets en.svg
The Sun contains more than 99% of the mass of the Solar System. Bodies lighter than Saturn are not visible at this scale.
General information
Unit systemastronomy
Unit ofmass
SymbolM
In SI base units(1.98847±0.00007)×1030 kg[1][2]
Size and mass of very large stars, from right to left: VY Canis Majoris (17 ± 8 M), Betelgeuse (11.6 ± 5.0 M), Rho Cassiopeiae (14-30 M), and the blue Pistol Star (27.5 M). The concentric ovals indicate the size of Neptune's (blue), Jupiter's (red) and the Earth's (grey) orbits. Properly scaled, the Sun (1 M) only appears as a tiny dot in the center of the ovals (click for higher resolution to see Earth orbit and Sun).
M = (1.98855±0.00025)×1030 kg

ආශ්‍රිත=සංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "Astronomical Constants" (PDF). The Astronomical Almanac. 2014. p. 2. Retrieved 10 April 2019.
  2. "Newtonian constant of gravitation". Physical Measurement Laboratory. Retrieved 10 April 2019.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=Solar_mass&oldid=477058" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි