සූර්ය ස්කන්ධ (ඉංග්‍රීසි:  solar mass) (M) යනු තාරකා විද්‍යාවේ සම්මත ඒකකයකි. එය ආසන්න වශයෙන් 2×1030 kg පමණ වේ.

Size and mass of very large stars, from right to left: VY Canis Majoris (17 ± 8 M), Betelgeuse (11.6 ± 5.0 M), Rho Cassiopeiae (14-30 M), and the blue Pistol Star (27.5 M). The concentric ovals indicate the size of Neptune's (blue), Jupiter's (red) and the Earth's (grey) orbits. Properly scaled, the Sun (1 M) only appears as a tiny dot in the center of the ovals (click for higher resolution to see Earth orbit and Sun).
M = 1.98855±0.00025×1030 kilogram
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=Solar_mass&oldid=435898" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි