දේශපාලනය

(Politics වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

දේශපාලනය වූ කලී සමාජ විද්‍යාවකි.

Clockwise from top left:
Election to the Sabzevar City Council, Iran;
Local chiefs of the Ashanti in Mampong, Ghana;
Protest about public transport in Spain;
The United Nations General Assembly;
Coronation of King Rama X of Thailand
Han Myeong Sook, former Prime Minister of South Korea

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

සටහන් සංස්කරණය

Citations සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දේශපාලනය&oldid=586684" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි