සොදොම් හා ගොමෝරා (වක්‍රෝක්තිහරණය)

dilan rodrigo ,amal perera, danister perera sodomgomora