සැකිලි සාකච්ඡාව:Talk header

Latest comment: වසර 13කට පෙර by ශ්වෙත

forum = සංසදය වන අතර court house = විනිශ්චය ශාලාව වෙයි. ඒ අතර forum ≠ court house වෙයි. ---- ශ්වෙත (talk) 12:58, 10 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)Reply

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිලි_සාකච්ඡාව:Talk_header&oldid=149956" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි
Return to "Talk header" page.