සැකිල්ල:ට්‍රෝජන් යුද්ධය

(සැකිල්ල:Trojan War වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ට්‍රෝජන් යුද්ධය

Akhilleus Patroklos Antikensammlung Berlin F2278.jpg
ඇකිලීස් විසින් තුවාල ලත් පෙට්‍රෝක්ලස්හට උවටැන් කරන අයුරු
(ඇටික් රතු-රූපය කීලික්ස්, වසර 500 පමණ ක්‍රිපූ)