මකාදැමීම් යෝජනාව අභියෝගයට ලක්කිරීමසංස්කරණය

මෙහි සිංහල ඉන්ස්ටෝල් කිරීම පහදා ඇත — ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය 203.94.67.134 (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 18:36, 4 ජනවාරි 2017‎ හිදී එක් කර ඇත

මකාදැමීම් යෝජනාවට අකමැත්තසංස්කරණය

මෙම ලිපිය ඉතා වැදගත් වෙයි — ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය V.W.M. DIMUTHU (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 06:35, 29 අප්‍රේල් 2017‎ හිදී එක් කර ඇත

මකාදැමීම් යෝජනාව අභියෝගයට ලක්කිරීමසංස්කරණය

nature is good thing for us....... ' — ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය 112.134.148.25 (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 14:03, 18 ඔක්තෝබර් 2017‎ හිදී එක් කර ඇත

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:Sinhala_Font_Guide&oldid=418799" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි
Return to "Sinhala Font Guide" page.